صنعت نیازمند رفع خودتحریمی‌هاست

درخواست صنعتگران و کارآفرینان از دولت در ماه‌های پایانی

شاید یکی از پرسش‌های اساسی هر فرد از خودش این باشد که چقدر از عملکرد و رفتار خود راضی است، حال می‌توان همین موضوع را تعمیم داد به فضایی بزرگ‌تر و از هر دولت یا مدیر دولتی و خصوصی پرسید چقدر از عملکرد خود در حوزه مدیریت‌شان راضی هستند.

آیا کارهایی که دولت دوازدهم در حوزه صنعت انجام داده رضایت‌بخش بوده است؟ در ماه‌های پایانی با تمام کارهای انجام‌شده و نشده، چه اموری باید در اولویت انجام باشد؟ کارشناسان و فعالان حوزه صنعت معتقدند بسیاری از کارها همچنان روی زمین مانده است، اما در این مدت کوتاه، دولت دست‌کم باید در برخی امور که تمام اختیار آنها در دست خود اوست، به کمک تولید واقتصاد کشور بیاید.