در حالت کلی پایه و اساس صدور هر گونه از ویزا وجود دعوتنامه می باشد، که این دعوتنامه می تواند از سوی شخص مقیم کشور روسیه، شرکت توریستی ثبت شده در روسیه (واچر)، یک شرکت روس جهت صدور ویزای تجاری و یا کاری و یا از طرف دانشگاه (پذیرش) جهت ویزای تحصیلی باشد.

ویزای شخصی

که از سوی یک شهروند روس و یا فرد مقیم در روسیه درخواست می شود و بر اساس آن فرد دریافت کننده می تواند به عنوان مهمان برای مدت معینی (تا سه ماه) در روسیه حضور داشته باشد.

ویزای توریستی

دعوتنامه توریستی (واچر) از طرف یک شرکت توریستی ثبت شده در روسیه صادر می گردد و بر این اساس ویزای توریستی از طرف کنسولگری روسیه در ایران صادر می شود که یکبار ورود بوده و حداکثر مدت اقامت تا یکماه می باشد.

ویزای تجاری

دعوتنامه به درخواست یک شرکت روس صادر می شود و به حالت های زیر تقسیم می شود:

  • یکماه یک بار ورود
  • سه ماهه یک بار ورود
  • سه ماهه دو بار ورود
  • یکساله چند بار ورود (در طول یکسال 180 روز میتوان حضور داشت در روسیه)

ویزای تحصیلی

بر اساس پذیرش دانشگاه صادر می گردد، به این ترتیب که ابتدا یک ویزای سه ماهه صادر می شود و پس از طی مراحل اداری و تکمیل ثبت نام تبدیل به ویزای یکساله می شود.

ویزای کاری

بر مبنای دعوت به کار از طرف یک شرکت روس صادر می گردد و به دو گروه تقسیم می شود:

ویزای کاری معمولی

این نوع ویزای کاری یکساله بوده و چند بار ورود می باشد.

ویزای کاری نیروی متخصص

ویزای مذکور سه ساله و چند بار ورود می باشد. از مهمترین ویژگی های این نوع ویزا این است که میتواند به اقامت دایم و در نهایت به اخذ شهروندی روسیه ختم شود.