شرکت تجارت گستر خاورمیانه فراگیر  با همکاری مشاورین مجرب در ایران و کشورهای  روسیه و کشورهای مشترک المنافع ،  آمریکا ، مالت ، اسپانیا این افتخار را دارد که بتواند برای هموطنان عزیز خدمات مهاجرت را از طرق مختلف و قانونی و همچنین برای افراد با شرایط متفاوت را به صورت تخصصی و کاملاً قانونی به سرانجام رساند.